Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

1. Πως γίνεται;

Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Μπορεί να περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά ή/και μικρές ανεμογεννήτριες. Στην παρούσα φάση και μέχρι να εκδοθούν οι όροι εγκατάστασης για τις μικρές ανεμογεννήτριες προβλέπεται μόνο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Η παραγωγή συμψηφίζεται με την κατανάλωση κατά τη διάρκεια του έτους.

Αν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, η περίσσεια παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, πληρώνετε μόνο τη διαφορά.

Η διαδικασία αυτή λέγεται Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό ή αλλιώς Αυτοπαραγωγή με Νet Μetering, είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στην Αμερική και αρχίζει να εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και βέβαια και στην Ευρώπη.

FAQ1
2. Μπορώ να μηδενίσω το λογαριασμό ρεύματος;

Ο λογαριασμός έχει πολλές και διαφορετικές χρεώσεις. Μπορείτε να μηδενίσετε τις ανταγωνιστικές χρεώσεις της ΔΕΗ που είναι και οι μεγαλύτερες. Οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, χρεώσεις δικτύου, κοκ.) δεν μπορούν να μηδενισθούν αλλά μπορούν να μειωθούν σημαντικά, ανάλογα με το σύστημα που θα βάλετε και τις ώρες που καταναλώνετε την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.

3. Έχω τιμολόγιο με χρονοχρέωση. Πως συμψηφίζεται η ενέργεια που παράγω;

Ο συμψηφισμός γίνεται έτσι ώστε να προκύπτουν οι χαμηλότερες δυνατές χρεώσεις για τον ιδιοκτήτη του συστήματος. Άρα πρώτα συμψηφίζεται η ενέργεια ημέρας που χρεώνεται ακριβότερα και στη συνέχεια η ενέργεια νύχτας που χρεώνεται με χαμηλότερη χρέωση. Το ίδιο ισχύει και για τους καταναλωτές μέσης τάσης με τιμολόγιο χρονοχρέωσης με περισσότερες από δυο ζώνες.

4. Τι κατανάλωση μπορώ να καλύψω;

Εξαρτάται από το μέγεθος του συστήματος που θα βάλετε. Στην Ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη ισχύει το όριο των 20 kW, ενώ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά το όριο είναι 10 kW. Για τα φωτοβολταϊκά, τα όρια αυτά αντιστοιχούν περίπου σε 30.000 και 15.000 kWh ετησίως. Στην πράξη η τελική παραγωγή μπορεί να διαφέρει και εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση και τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης. Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και μεγαλύτερων συστημάτων net metering με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχουν ανώτατα όρια. Στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά το όριο είναι 500 kW, στην Κρήτη 50 kW και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 20 kW, ανεξάρτητα αν η παροχή κατανάλωσης συνδέεται στη χαμηλή ή τη μέση τάση. Για τα φωτοβολταϊκά, τα όρια αυτά αντιστοιχούν περίπου σε 750.000, 75.000 και 30.000 kWh ετησίως. Προφανώς επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος Aυτοπαραγωγής με Net Metering ακόμα και αν το μεγαλύτερο σύστημα που μπορεί να εγκατασταθεί (λόγω ορίου ή λόγω χώρου) δεν καλύπτει πλήρως την ετήσια κατανάλωση σας. Απλά θα καλύπτετε ένα μέρος από τη συνολική κατανάλωση.

FAQ2
5. Ποιοι έχουν δικαίωμα εγκατάστασης;

Όλοι. Ακόμα και οι μισθωτές. Αρκεί να έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης (π.χ. με μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση) και να έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

6. Που μπορούν να εγκατασταθούν τα συστήματα Αυτοπαραγωγής με Νet -Μetering;

Στον ίδιο ή σε όμορο χώρο (ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία) με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που θα τροφοδοτούν. Μπορούν να εγκατασταθούν επί του κτιρίου, επί του εδάφους ή ακόμα και άλλων κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία

7. Τι ισχύει για εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους;

Μπορούν να εγκατασταθούν τόσα συστήματα, όσα και οι παροχές που υπάρχουν στο κτίριο. Σε ότι αφορά το καταμερισμό του διαθέσιμου χώρου και τη δυνατότητα εγκατάστασης, ισχύει ότι αναφέρεται στον κανονισμό του κτιρίου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Αν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, τότε απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης στους ενδιαφερόμενους. Στο εξωτερικό, συνήθως συντάσσεται πρώτα μελέτη από μηχανικό που καθορίζει τις δυνατότητες εγκατάστασης και τις απαιτήσεις του κτιρίου και στη συνέχεια το σύστημα που προκύπτει επιμερίζεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ανάλογα με τα ποσοστά συμμετοχής καθενός στις κοινόχρηστες δαπάνες. Όσοι δεν ενδιαφέρονται, παραχωρούν το δικαίωμα τους σε κάποιον άλλο συνιδιοκτήτη που μπορεί να θέλει να εγκαταστήσει μεγαλύτερο σύστημα από αυτό που δικαιούται.

8. Μένω σε ιδιοκτήτη κατοικία. Τι θα γίνει αν αργότερα πουληθεί ή ενοικιασθεί;

Το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί σε όφελος του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου μισθωτή.Η Αυτοπαραγωγή με Νet Μetering μειώνει σημαντικά το κόστος χρήσης μιας κατοικίας, ειδικά αν συνδυασθεί και με τη χρήση αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση. Γι’ αυτό και η εμπειρία από το εξωτερικό δείχνει ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος, αυξάνει σημαντικά τόσο την αξία όσο και την πιθανότητα πώλησης ή μίσθωσης μιας κατοικία

9. Η επιχείρηση μου λειτουργεί σε ιδιόκτητο ακίνητο. Τι θα γίνει αν αργότερα πουληθεί ή ενοικιασθεί;

Ισχύει ότι και για τις κατοικίες. Το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί σε όφελος του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου μισθωτή.

10. Είμαι μισθωτής (ιδιώτης ή επιχείρηση) και το σύστημα είναι δικό μου. Τι θα γίνει αν αποφασίσω να φύγω;

Υπάρχουν δυο δυνατότητες:

α) Αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να παραμείνει το σύστημα στο ακίνητο μπορείτε να έρθετε σε κάποιου είδους οικονομική συμφωνία μαζί του.

β) Αν όχι, μπορείτε να το πάρετε μαζί σας και να το εγκαταστήσετε στο νέο ακίνητο. Μόνο που στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης και υπογραφής Σύμβασης Συμψηφισμού με τη ΔΕΗ. Ακόμα και στη δεύτερη περίπτωση όμως θα πρέπει σίγουρα να λάβετε κάποιου είδους αποζημίωση, γιατί ακόμα και αφού πάρετε το σύστημα, η σύνδεση και η σύμβαση συμψηφισμού παραμένουν σε όφελος του ιδιοκτήτη και των επόμενων μισθωτών.

11. Τι ισχύει αν έχω εγκαταστήσει ήδη φωτοβολταϊκά στα πλαίσια του Ειδικού Προγράμματος των Στεγών;

Τα συστήματα Αυτοπαραγωγής με Νet Μetering μπορούν να συνυπάρχουν με φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος. Πρέπει όμως να συνδέονται σε διαφορετικό μετρητή. Εναλλακτικά, η λειτουργία του ήδη εγκατεστημένου συστήματος μπορεί να αλλάξει και να μετατραπεί σε σύστημα Αυτοπαραγωγής με Νet metering.

12. Τι με συμφέρει περισσότερο η πώληση με Feed in Tariff (π.χ. Ειδικό Πρόγραμμα των Στεγών) ή η Αυτοπαραγωγή με Νet Μetering;

Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δυο. Τα Feed-In-Tariffs έχουν επενδυτικό χαρακτήρα, ενώ η Αυτοπαραγωγή έχει χαρακτήρα εξοικονόμησης. Στην πρώτη περίπτωση το οικονομικό όφελος μειώνεται ή παραμένει σταθερό κάθε χρόνο, στην δεύτερη περίπτωση το οικονομικό όφελος αυξάνεται καθώς αυξάνεται και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

13. Υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί η Αυτοπαραγωγή με Νet Μetering;

H Αυτοπαραγωγή δεν παράγει ενέργεια για πώληση. Άρα δεν υπάρχει κάποιο εισόδημα το οποίο αργότερα μπορεί να φορολογηθεί. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να αυξηθούν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, χρεώσεις δικτύου, κοκ.). Αλλά αν συμβεί αυτό, θα γίνει για όλους τους καταναλωτές, οπότε και πάλι θα είστε ωφελημένος, αφού λόγω του συστήματος θα πληρώνετε λιγότερα. Εκτός αυτού όμως, θα κάνετε και πιο γρήγορα απόσβεση το σύστημα σας. Σε κάθε περίπτωση, τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί σημαντικά στο κόστος των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να σας συμφέρει να διακόψετε τη Σελίδα 5 από 5 Σύμβαση Συμψηφισμού και να συμπληρώσετε την εγκατάσταση με ένα σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας παρά να συνεχίσετε να πληρώνετε ακόμα τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

14. Η κατανάλωση μου είναι πολύ μικρή. Έχει νόημα να βάλω σύστημα Αυτοπαραγωγής με Νet Μetering;

Για πολύ μικρές καταναλώσεις, η Αυτοπαραγωγή με Νet Μetering όπως καθορίζεται από την Πολιτεία, μπορεί να οδηγεί σε πολύ μεγάλο χρόνο απόσβεσης. Αυτό οφείλεται στο κόστος σύνδεσης αλλά και στο γεγονός ότι δεν συμψηφίζονται όλες οι χρεώσεις. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν άλλες πιο συμφέρουσες επιλογές πάλι με φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο τηλ. 2102756802 ή στο 2810300270 για περισσότερες πληροφορίες.