Αναζήτηση Συνεργατών – Αντιπροσώπων

Αναζήτηση Συνεργατών

Η ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα αναπτύσσει ραγδαία τις δραστηριότητές της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΝΑΟΣ αναζητεί συνεχώς συνεργάτες σε πανελλαδικό επίπεδο για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ.

Η συνεργασία με την ΑΕΝΑΟΣ πρέπει να θεωρηθεί ΕΥΚΑΙΡΙΑ για τους επαγγελματίες του χώρου των ΑΠΕ, καθώς μέσα από αυτήν οι συνεργάτες επωφελούνται του κύρους και της τεχνογνωσίας της ΑΕΝΑΟΣ.  Όπως και οι υφιστάμενες συνεργασίες της ΑΕΝΑΟΣ, οι νέες συνεργασίες αναμένεται να είναι αμοιβαία επωφελείς και αποδοτικές.

Οι υποψήφιοι συνεργάτες χρειάζεται να διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Δραστηριοποίηση στην προώθηση, μελέτη, κατασκευή και υποστήριξη έργων ΑΠΕ. Προηγούμενη εμπειρία και καλή μαρτυρία στον χώρο των ΑΠΕ συνεκτιμάται ως ιδιαίτερα θετική.

β) Επαγγελματισμό και αξιοπιστία, ως απαραίτητα εμπορικά χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη μιας υγιούς συνεργασίας.

Η συνεργασία με την ΑΕΝΑΟΣ μπορεί να είναι και αποκλειστικού χαρακτήρα ανά γεωγραφική περιοχή, ενώ μπορεί να πάρει και άλλες μορφές όπως συνεργασία ανά τομέα ΑΠΕ (π.χ. σε φωτοβολταϊκές ή αιολικές τεχνολογίες).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και εταιρείες μπορούν να αποστείλουν e-mail στο energy@aenaos-systems.gr με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και ένα σύντομο επαγγελματικό προφίλ.

Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να εξετάσουμε περαιτέρω στοιχεία την ενδεχόμενη συνεργασία μας.